Gần đây Cảm ơn subteam đã sub bộ này của Khanh Mình còn sợ phim lâu...