Gần đây Tiêu Nại đại thần của lòng tui đây rồi <3 <3 <...