Gần đây @boomie96cute đã nói:Tks ST nhiều lắm Thấy phim của Mịch tỷ...