Gần đây minh biết phim lâu rồi nhưng vẫn chưa xemlần này có subteam...