Gần đây Rất muốn xem phim Take care of us lại với bản phụ đề tiếng...