Gần đây him hay quá cảm ơn subteam nhiều, Ôi cám ơn siêu st siêu...