Gần đây Lâu rồi mới thấy phim của ss Choi Ji Woo. Thích Kang Ha...