Gần đây Thích Lee Mi Yoen từ hồi chị ấy còn trẻ cơ, thích anh Kim Ju...