Gần đây Cảm ơn subteam đã thực hiện sub bộ phim này. Thích kiểu...