Gần đây mình không ra rạp xem vì bận quá, nên ráng đợi kst ra bản...