Gần đây @nichehe không biết phải comment thế nào, đã được xem phim...