Gần đây Link die hết rồi subteam ơi :(Đợi mãi cuối cùng cũng làm,...