Gần đây vừa mới xem thử tập đầu bị hút luôn, phim hay, sub team làm...