Gần đây Nghe nói phim này đoạt nhiều giải thưởng lớn và được đánh...