Gần đây 7.6 IMBD ^^ lâu rồi mới tải phim lại, kts bắt phải comment...