Gần đây @Chuột-Lang đã nói:Điều gì đáng sợ hơn, ma cà rồng hay người...