Gần đây cuối cùng thì phim cũng ra tiếp, thanks subteam nhiều, mình...