Gần đây Tranh thủ những ngày thời tiết dở dở ương ương như mấy ngày...