Gần đây mưa quá không đi đâu được ngồi nhà coi horror.hồi trước định...