Gần đây Cúi đầu cảm ơn subteam nhà KST nha nha nha, yêu yêu yêu hihi...