Gần đây Mao Inoue trở lại. Lại còn có Yukie Nakama. Hy vọng sẽ là...