Gần đây minh mới biết forum này - để làm quen xem sao - hy vọng...