Gần đây Trời ơi mình tìm phim này lâu lắm rồi ý. Vì nó mà mua nguyên...