Gần đây Trời ơi phim của Takeru thì không thể bỏ qua, lại còn chủ đề...