Gần đây download bản này về coi xem thế nào, thấy bảo bản Mỹ không...