Gần đây Mình rất thích Tatsuya Fujiwara-san, cảm thấy anh ấy luôn...