Gần đây Chưa biết hay dỡ như thề nào coi cái đã rồi tính. Cảm ơn...