Gần đây Cảm ơn subteam nha!!! Mình cũng từng tập sub và time rồi nên...