Gần đây Cực kỳ thích Kang Ha Neul, còn trẻ nhưng rất chịu khó cày...