Gần đây Ui, mình thích chủ đề vệ sĩ lắm. Lần đầu biết được một phim...