Gần đây Đã xem xong Border 1 và 2 tập SP. Phim rất hay. Cảm ơn...