Gần đây Thanks sub team nhiều, rất thích mấy thể loại điều tra như...