Gần đây mình sẽ edit lại bài sau khi xem phim nhéchưa xem nên chưa...