Gần đây chưa coi bao giờ nên chưa biết nội dung sao. cám ơn ad nhé...