Gần đây Trong khi chờ Inrang cua HHJ, tranh thủ luyện một số phim cũ...