Gần đây Bữa rạp chiếu mà chưa xem được phim này, nay subteam làm...