Gần đây đây là bộ phim mình đã muốn xem từ lâu, vì mình rất thích...