Gần đây Cảm ơn subteam ạ, lại có cái để chống mốc mấy ngày nghỉ lễ...