Gần đây Mình vốn thường thích những phim hơi cũ một chút, cảm giác...