Gần đây cám ơn nhóm dịch nhé, toàn diễn viên nổi tiếng. kéo về coi...