Gần đây Mính coi ở rạp rồi, thích phim là tại có anh Chung Hán Lương...