Gần đây @kasumi93 Chưa biết hay hay không mà thấy Ho với Lương thì...