Gần đây có thấy hỏi j đâu mà trả lời bạn, mình mới đăng ký nick trên...