Gần đây Cảm ơn subteam nhiều , rãnh rỗi xem lại phim hay quá, diễn...