Gần đây Vẫn biết là angela baby đóng phim chán, nhưng Trịnh Sảng với...