Gần đây Đặt gạch đặt gạch. Cám ơn sub team nhé, Hồi đó coi bản drama...