Gần đây Phim ra từ đời nào rồi mà giờ mới mò đi coi, cám ơn subteam...