Gần đây Cảm ơn subteam ^^ phim này rất hay ^^ Được xem một đoạn cut...