Gần đây Nhin thấy yui aragaki là phải xem rồi , yêu em này từ thời...