Gần đây lâu không vào kst đã thay đổi chính sách :) chúc kst...