Gần đây Lúc trước có xem phim này rồi, phim đoạn đầu và giữa rất...