Gần đây Cảm ơn subteam nhiều ! Mặc dù mình đã xe onl r mà vẫn phải...