Gần đây @ariel143 Hình như mình chưa coi phần 1, nhưng mà thui cứ...