Gần đây Phần cuối không có emmaemma chỉ xuất hiện cuối phimnhưng...