Gần đây Vô tình vào nghe thôi mà giờ thêm 1 band mới vào fav list...