Gần đây :O Có chú Sub nên mới muốn lục ra coi :v Có cả Ji Won nữa :O...