Gần đây Đã xem hết bộ truyền hình, không biết bản điện ảnh như thế...