Gần đây phàn này không biết anh thật chết hay anh giả đây chờ mãi...