Gần đây Cuối cùng thì bộ phim mà mình mong chờ nhất đã sắp có rồi...