Gần đây Có chú Lưu Đức Hòa thì mình phải vào xem thôi, thanks...