Gần đây 2018 và mình đang xem lại 1 loạt phim của chàng <3Ngày...