Gần đây Phim của Takuya Kimura là mình phải coi. Thích anh này đóng...