Gần đây đợt trước phim ra rạp chưa kịp xem, h down về xem bù mới đc...