Gần đây cho tôi một vé về tuổi thơ,,,,, có ai như tôi không.... vô...