Gần đây con sóc trong phần này có vẻ hơi thừa thì phải. ko hay bằng...