Gần đây Cảm ơn subteam^^Chúc các bạn ngày càng phát triển. Hóng tập...