Gần đây Vừa cày xong bộ này, cảm thấy chưa thực sự đã lắm. Ví dụ như...