Gần đây Có KST-ers nào giữ phim của Jang Nara không vậy, cho mình...