Gần đây Các cậu ai có bộ Kill me heal me cho t xin vớiii :'( ngày...