Gần đây Hi mọi người, mình đang tìm lại bộ "Mary stayed out all...