Gần đây Ở đây còn bạn nào giữ phim The new tales of giseang không ạ...