Gần đây CÁc bạn cho mình hỏi, còn ai giữ phim King 2 Heart của Lee...