Gần đây Mình cũng đang đi tìm finding mr destiny (của Gong Yoo) mãi...