Gần đây Có bạn nào còn bộ phim Lục Trinh Truyền Kỳ thì cho mình xin...