Gần đây @ha đã nói:@abc24 Tôi có nè nhưng không biết phải làm sao...