Gần đây Cho mình hỏi sao không làm các phim bộ Singapore vào trang...