Gần đây Hồi film ra rạp ngay kì thi nên không có thời gian đi xem...